Dzień dobry!

Poniżej znajdziesz regulamin serwisu internetowego ModelWorld w którym zawarte zostały informacje o świadczeniu za pośrednictwem tego serwisu usług drogą elektroniczną.

Serwis należy do Pawła Domańskiego .

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail [email protected] .

Pozdrawiamy i życzymy udanego korzystania z serwisu

Zespół serwisu ModelWorld

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Paweł Domański ,
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://modelworld.pl/regulamin,
 3. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://modelworld.pl,
 4. Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnianiu Użytkownikom możliwości:
  • przeglądania zawartości Serwisu,
  • pobrania materiałów dodatkowych na dysk komputera lub do pamięci urządzenia,
  • zapisania się do newslettera,
  • założenia konta użytkownika.
  • tworzenie treści w formie wiadomości w grupach, na forum, publikuje zdjęcia a także udziela komentarzy
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika.
 3. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:  
  • dostęp do Internetu,
  •  standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail – w celu rejestracji konta użytkownika.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.
 5. Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych, ale w celu założenia konta użytkownika lub skorzystania z formularza kontaktowego wymagane jest podanie określonych danych osobowych. Zasady postępowania z danymi osobowymi zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://modelworld.pl/polityka-prywatnosci/
 6. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

§ 3 Zawartość Serwisu

 1. Zawartość Serwisu tworzą materiały tekstowe, graficzne, zdjęciowe oraz audio-wizualne.
 2. Zawartość Serwisu dostępna jest publicznie dla wszystkich Użytkowników.
 3. W Serwisie mogą być zawarte hiperłącza przekierowujące Użytkownika na strony zewnętrzne, w szczególności na strony sklepu Administratora, za pośrednictwem którego możliwy jest zakup produktów z oferty Administratora.
 4. Zawartość Serwisu objęta jest ochroną prawno-autorską. Rozpowszechnianie treści dostępnych w Serwisie bez uprzedniej zgody podmiotów uprawnionych może stanowić naruszenie praw autorskich i skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 5. Na zawartość Serwisu składają się również formularze, które pozwalają skontaktować się z Administratorem lub poprosić o kontakt ze strony Administratora.

§ 4 Materiały dodatkowe

 1. Za pośrednictwem Serwisu Administrator może udostępniać Użytkownikowi do pobrania dodatkowe materiały, takie jak teksty, grafiki, zdjęcia, nagrania dźwiękowe, materiały audiowizualne.
 2. Dodatkowe materiały mogą być dostępne do pobrania w różnych miejscach Serwisu. Materiały mogą być rozpowszechnianie jako pojedyncze pliki lub archiwa .zip lub .rar.  
 3. Część materiałów dodatkowych może być dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników, tj. tych, którzy posiadają konto w Serwisie.  

§ 5 Newsletter

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może zapisać się do newslettera, zaznaczając stosownej treści checkbox w ramach formularza założenia konta użytkownika.
 2. Newsletter polega na przesyłaniu na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach Administratora. Użytkownik może również wyrazić dodatkową zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących partnerów biznesowych Administratora.
 3. Na podstawie danych podanych przez Użytkownika w formularzu założenia konta, Administrator może personalizować treść wiadomości wysyłanych do Użytkownika w ramach newslettera.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w specjalny link znajdujący się w każdej wiadomości wysłanej w ramach newslettera lub kierując stosowne żądanie do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

§ 6 Konto użytkownika

 1. Użytkownik może założyć w Serwisie konto.
 2. W celu założenia konta, Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny, podając dane niezbędne do założenia konta oraz składając stosowne oświadczenia z wykorzystaniem mechanizmu checkboxów.
 3. Po prawidłowym wypełnieniu formularza i przesłaniu go z wykorzystaniem automatycznego mechanizmu Serwisu, Użytkownikowi zostanie wyświetlone potwierdzenie założenia konta. Z tą chwilą umowę o prowadzenie konta uważa się za zawartą pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.
 4. Umowa o prowadzenie konta jest nieodpłatna i zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron bez zachowania terminu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy skutkuje usunięciem konta. Zgłoszenie żądania usunięcia konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy.
 5. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta poprzez zalogowanie z wykorzystaniem adresu e-mail oraz hasła podanych w ramach formularza rejestracyjnego. Hasło może być w każdej chwili zmienione przez Użytkownika.
 6. W ramach konta Użytkownik może modyfikować swoje dane przypisane do Konta, wybrać swojego reprezentanta oraz pobierać dodatkowe materiały dostępne tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.  

§ 7 Reklamacje

 1. Użytkownik może składać reklamacje w związku z korzystaniem z Serwisu.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  • oznaczenie Użytkownika,
  • przedmiot reklamacji,
  • okoliczności uzasadniające reklamację,
  • żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.
 3. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora, tj. [email protected] lub formularza pod adresem https://modelworld.pl/reklamacje/
 4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji Administratorowi. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Użytkownika w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu reklamacja.

§ 8 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach Serwisu opisane są w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://papermodels.eu/polityka-prywatnosci/ i  https://modelworld.pl/polityka-plikow-cookies-eu/

§ 9 Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis dostępny był dla Użytkownika bez przerw i zakłóceń.
 2. Administrator nie jest jednak w stanie zagwarantować, że Serwis będzie dostępny dla Użytkownika bez przerw i zakłóceń, w szczególności ze względu na konieczne prace techniczne lub modernizacyjne. W związku z tym, Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w dostępności Serwisu, w szczególności ze względu na konieczne do przeprowadzenia prace techniczne lub modernizacyjne.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiejkolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w związku z przerwami w dostępności Serwisu.
 4. Administrator może podjąć decyzję o zakończeniu działalności w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn bez konieczności tłumaczenia tych przyczyn Użytkownikowi. W takiej sytuacji, Administrator powiadomi o swojej decyzji Użytkownika.

§ 10 Licencje i pozwolenia

Do poprawnego działania serwisu potrzebujemy zgód na niektóre rzeczy takich jak:

 1. Zgoda na wykorzystywanie treści tworzonych i udostępnianych przez użytkownika: to jest niektóre z udostępnianych lub przesyłanych treści, np. zdjęcia lub filmy, mogą być chronione prawami własności intelektualnej.
 2. Użytkownik jest nadal właścicielem treści, które tworzy i udostępnia w serwisie.
 3. Żaden zapis niniejszego Regulaminu nie pozbawia użytkownika praw do jego własnych treści.
 4. Użytkownik może udostępniać swoje treści dowolnej osobie i w dowolnym momencie. Jednakże abyśmy mogli świadczyć nasze usługi, potrzebujemy od użytkownika pozwoleń prawnych na korzystanie z tych treści.

Serwis oparty jest o to co udostępniasz i potrzebujemy od Ciebie pewnych pozwoleń, udzielenie „licencji” na korzystanie z tych treści. Uprawnienie to służy jedynie i wyłącznie do świadczenia i ulepszania serwisu.

Szczególnie w przypadku udostępniania, publikacji lub przesyłania treści objętych prawami własności intelektualnej w serwisie lub w serwisach powiązanych PaperModels, użytkownik udziela nam licencji niewyłącznej, przenoszalnej, obejmującej prawo do udzielania sublicencji, bezpłatnej i globalnej do korzystania, wykorzystywania, rozpowszechniania, modyfikowania, uruchamiania, zwielokrotniania, publicznego odtwarzanie lub wyświetlania, tłumaczenia i wykonywanie praw zależnych (zgodnie z wybranymi przez użytkownika ustawieniami prywatności i aplikacji). Oznacza to że, kiedy zostanie upubliczni zdjęcie, użytkownik daje nam pozwolenie na przechowywanie, zwielokrotnianie i udostępnianie go innym podmiotom (w tym przypadku też zgodnie z ustawieniami swojego konta), np. dostawcom usług obsługującym nasz serwis a. Niniejsza licencja wygaśnie wraz z usunięciem treści użytkownika z naszych systemów.

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć treści, które udostępnia, publikuje i przesyła. Ponadto wszystkie opublikowane na koncie osobistym treści zostaną usunięte, jeżeli użytkownik usunie konto. Więcej informacji na temat usuwania konta. Usunięcie konta nie powoduje automatycznego usunięcia treści, które użytkownik publikuje jako administrator strony ani treści, które tworzy wspólnie z innymi użytkownikami, np. zdjęć we Wspólnych miejscach, które mogą nadal być widoczne dla innych użytkowników.

Usunięcie treści może zająć nawet 180 dni od momentu rozpoczęcia procesu usuwania lub otrzymania prośby o usunięcie treści. Proces usuwania rozpocznie się automatycznie w ciągu 30 dni, chyba że użytkownik postanowi usunąć treści wcześniej. W trakcie procesu usuwania przedmiotowe treści nie są już widoczne dla innych użytkowników. Po usunięciu treści, ich usuwanie z kopii zapasowych i systemów odzyskiwania danych po awarii może potrwać kolejnych 180 dni.

Treści nie zostaną usunięte w ciągu 90 dni od usunięcia konta lub rozpoczęcia procesu usuwania w następujących sytuacjach:

 1. gdy treści użytkownika zostały wykorzystane przez inne osoby zgodnie z udzieloną licencją i osoby te ich nie usunęły (w którym to przypadku licencja obowiązuje do momentu usunięcia treści);
 2. gdy usunięcie w terminie 180 dni nie jest możliwe na skutek technicznych ograniczeń naszych systemów, w którym to przypadku dokończymy usuwanie, gdy tylko będzie technicznie możliwe lub
 3. gdy natychmiastowe usunięcie treści ograniczyłoby naszą możliwość do:
  • badania i stwierdzenia działalności niezgodnej z prawem lub naruszenia naszych regulaminów i zasad (na przykład stwierdzenia lub zbadania niewłaściwego korzystania z serwisu);
  • ochrony bezpieczeństwa i integralności naszych Produktów, systemów, usług i użytkowników oraz obrony nas samych;
  • wypełnienia obowiązku prawnego do zabezpieczenia dowodów, w tym danych;
  • wykonania żądania organu sądowego lub administracyjnego, organu ścigania lub administracji publicznej;
  • w którym to przypadku treści zostaną zachowane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, do których zostały zachowane (dokładny czas trwania będzie określany indywidualnie).

W każdym z powyższych przypadków licencja będzie obowiązywała do momentu całkowitego usunięcia treści.

§ 11 Niedopuszczalne Treści Użytkownika

 1. Jeżeli Użytkownik zamierza zamieścić jakiekolwiek Treści Użytkownika w Serwisie, jest zobowiązany zredagować Treść Użytkownika zgodnie z regułami języka polskiego, w sposób wyważony i merytoryczny.
 2. Użytkownik nie może zamieszczać Treści Użytkownika, które stanowią nielegalne treści w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA) lub w inny sposób są niezgodne z Regulaminem lub dobrymi obyczajami, co oznacza, że nie można zamieszczać Treści Użytkownika, które:
  • są niezgodne z tematyką danego modułu tematycznego lub grupy zainteresowań — wypowiedzi powinny być związane z treściami pojawiającymi się w ramach Serwisu;
  • powielają treści, które pojawiały się wcześniej w Serwisie w ramach danego modułu tematycznego lub grupy zainteresowań. Przed zamieszczeniem nowej treści Użytkownik jest zobowiązany upewnić się, że podobna treść nie została zamieszczona wcześniej;
  • dotyczą spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu – sprawy techniczne powinny być zgłaszane przez Użytkowników elektronicznie na adres e-mail [email protected];
  • zawierają linki lub inne treści o charakterze spamu;
  • służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec ModelWord.pl, np. promowaniu konkurencyjnych serwisów internetowych;
  • służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek;
  • służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Użytkowników;
  • nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;
  • propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
  • nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;
  • znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;
  • zawierają treści o charakterze szowinistycznym lub mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;
  • zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią;
  • naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;
  • naruszają prawa autorskie jakiejkolwiek osoby trzeciej;
  • zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;
  • nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;
  • obrażają uczucia religijne;
  • mogą wywoływać dyskomfort innych Użytkowników, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku innych Użytkowników;
  • naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobry obyczaje w inny sposób niż określony w pkt powyżej.

§ 12 Moderacja Treści Użytkownika

 1. Zespół ModelWord.pl w każdej chwili może weryfikować Treści Użytkownika zamieszczane przez Użytkowników. Zespół ModelWord.pl przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. Jednocześnie ModelWord.pl zastrzega, że nie ma obowiązku uprzedniego kontrolowania Treści Użytkowników zamieszczanych przez Użytkowników, w szczególności poprzez kontrolę prewencyjną (np. w ramach uprzedniego zatwierdzania Treści Użytkowników dodawanych przez Użytkowników) lub w jakiejkolwiek innej formie sprawdzania Treści Użytkowników.
 2. W razie wykrycia niezgodności Treści Użytkownika z Regulaminem, Treść Użytkownika może zostać zablokowana i stać się niewidoczna dla innych Użytkowników Serwisu, a w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu — usunięta z Serwisu.
 3. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika w serwisie ModelWord.pl niezwłocznie powiadamia o tym Użytkownika, który zamieścił Treści Użytkownika podlegające zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.
 4. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika jako niezgodnych z Regulaminem Użytkownik, który zamieścił te Treści Użytkownika, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w § 15.
 5. ModelWord.pl zapewnia, że odwołania dotyczące Treści Użytkownika nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika będzie odpowiadał personel ModelWord.pl.

§ 13 Mechanizm zgłoszeń dot. Treści Użytkownika

 1. W przypadku, gdy Treści Użytkownika, które zostały zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie, mogą naruszać Regulamin, inny Użytkownik lub osoba trzecia może zgłosić takie Treści Użytkownika w celu ich weryfikacji przez zespół ModelWorld.pl.
  Zgłoszenie naruszenia może nastąpić:
  • drogą e-mailową, na adres [email protected];
  • poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w Serwisie;
  • za pomocą dedykowanej funkcjonalności „Zgłoś naruszenie”.
 2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać wszystkie elementy wymagane na mocy aktu o usługach cyfrowych (DSA), takie jak:
  • wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że Treści Użytkownika są niezgodne z Regulaminem;
  • jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Treści Użytkownika, stosownie do rodzaju Treści Użytkownika i konkretnego rodzaju usługi hostingu;
  • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
  • oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 3. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, Zespół ModelWord.pl niezwłocznie potwierdza zgłaszającemu otrzymanie zgłoszenia — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny. W przypadku, gdy zgłoszenie jest niepełne lub zawiera inne błędy, ModelWord.pl może zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie lub poprawienie zgłoszenia. Jeżeli zgłaszający nie dokona uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wezwania przez ModelWord.pl, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Weryfikacja Treści Użytkownika przez ModelWord.pl nastąpi najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowego zgłoszenia. ModelWord.pl przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. ModelWord.pl w celu weryfikacji Treści Użytkownika może zażądać od zgłaszającego dodatkowych informacji lub dokumentów, np. potwierdzających posiadanie praw, które weryfikowane Treści Użytkownika potencjalnie naruszają.
 5. W trakcie dokonywania weryfikacji ModelWord.pl jest uprawniony do zablokowania Treści Użytkownika w taki sposób, aby stały się niewidoczne dla innych Użytkowników.
 6. Po dokonaniu weryfikacji ModelWord.pl może trwale zablokować lub usunąć Treści Użytkownika jako naruszające Regulamin albo uznać, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu. Jeżeli Treści Użytkownika zostały wcześniej zablokowane, a po weryfikacji okazało się, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu, ModelWord.pl niezwłocznie przywraca Treści Użytkownika oraz powiadamia o tym zgłaszającego, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.
 7. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika ModelWord.pl niezwłocznie powiadamia o tym zarówno zgłaszającego, jak i Użytkownika, który zamieścił Treści Użytkownika podlegające zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.
 8. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika jako niezgodnych z Regulaminem lub odmowy zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika Użytkownik, który zamieścił te Treści Użytkownika, lub zgłaszający mogą złożyć odwołanie na zasadach opisanych w § 15.
 9. ModelWord.pl zapewnia, że wszelkie odwołania dotyczące Treści Użytkownika nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika będzie odpowiadał personel ModelWord.pl.

§ 14 Sankcje za niedopuszczalne Treści Użytkownika

 1. Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu niezgodnie z Regulaminem, zamieszczając jakiekolwiek Treści Użytkownika sprzeczne z Regulaminem, Zespół ModelWord.pl może:
  • dokonać blokady konta Użytkownika lub
  • trwale usunąć konto Użytkownika lub
  • zawiesić Użytkownikowi korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu lub
  • trwale uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu.
 2. Wybór środka, o którym mowa w ust. 1, zależy od okoliczności sprawy oraz wagi naruszenia, jakiego dopuścił się Użytkownik podczas korzystania z Serwisu. Działania te pozostają niezależne od innych działań, jakie może podjąć ModelWord.pl w stosunku do Treści Użytkownika, takich jak zablokowanie dostępu lub trwałe usunięcie Treści Użytkownika.
 3. Przy wyborze środka, o którym mowa w ust. 1, Zespół ModelWord.pl działa z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron.
 4. Blokada konta Użytkownika lub zawieszenie korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu może nastąpić na okres od 1 do 90 dni. Po upływie przewidzianego okresu ModelWord.pl zdejmuje blokadę konta Użytkownika lub przywraca dostęp do funkcjonalności Serwisu, które pozostawały zawieszone.
 5. W przypadku zastosowania środka, o którym mowa w ust. 1, Użytkownik, wobec którego środek został zastosowany, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w § 15.
 6. ModelWord.pl zapewnia, że wszelkie odwołania dotyczące zastosowania środka, o którym mowa w ust. 1, nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zastosowania danego środka będzie odpowiadał personel ModelWord.pl.

§ 15 Procedura odwoławcza

 1. W przypadku, gdy:
  • ModelWord.pl nie zablokował lub nie usunął Treści Użytkownika mimo zgłoszenia ze strony innego Użytkownika lub osoby trzeciej;
  • Treści Użytkownika zostały zablokowane lub usunięte niezgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  • ModelWord.pl zastosował wobec Użytkownika jakiekolwiek sankcje związane z Treściami Użytkownika (zawieszenie lub zakończenie świadczenia Usług w ramach Serwisu, zawieszenie lub usunięcie konta Użytkownika itp.);
  • Użytkownik, który opublikował Treści Użytkownika, lub osoba, która zgłosiła Treści Użytkownika do weryfikacji, może złożyć odwołanie.
 2. Każda decyzja ModelWord.pl związana z Treściami Użytkownika musi zawierać uzasadnienie, które umożliwi złożenie odwołania — z wyjątkiem sytuacji, gdy ModelWord.pl otrzyma nakaz związany z Treściami Użytkownika od odpowiedniej służby lub organu władzy publicznej

  Uzasadnienie musi spełniać wymagania przewidziane w akcie o usługach cyfrowych (DSA) i obejmować takie informacje, jak:
  • wskazanie, czy decyzja obejmuje usunięcie Treści Użytkownika, uniemożliwienie dostępu do nich, depozycjonowanie lub ograniczenie widoczności Treści Użytkownika lub zawieszenie lub zakończenie płatności pieniężnych odnoszących się do takich Treści Użytkownika albo nakłada inne środki, o których mowa w Regulaminie, w odniesieniu do tych Treści Użytkownika, oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania;
  • fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika lub osobę trzecią, czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z inicjatywy ModelWord.pl oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego;
  • w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do Treści Użytkownika wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków;
  • jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie niedozwolonych Treści Użytkownika, wskazanie podstawy prawnej lub podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane Treści Użytkownika za niedozwolone;
  • jasne i przyjazne dla Użytkownika informacje na temat przysługujących Użytkownikowi lub zgłaszającemu możliwości odwołania się od decyzji.
 3. Odwołanie można złożyć poprzez wysłanie odwołania:
  • na adres elektroniczny [email protected];
  • za pomocą formularza kontaktowego;
  • Odwołanie powinno zawierać:
  • imię i nazwisko (ewentualnie firmę) odwołującego;
  • dane kontaktowe;
  • szczegółowe uzasadnienie, dlaczego w opinii odwołującego decyzja ModelWord.pl była błędna i powinna zostać zmieniona.
  • Po otrzymaniu odwołania ModelWord.pl niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.
 4. Odwołania są rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia odwołania

§ 16 Powiadamianie odpowiednich służb i organów

Jeżeli ModelWord.pl poweźmie wiarygodne informacje o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Użytkownika, ModelWord.pl jest uprawniony i zobowiązany do powiadomienia o tym odpowiednich służb lub organów władzy publicznej, a także przekazania im danych dotyczących Użytkownika. To samo dotyczy sytuacji, gdy służby lub organy władzy publicznej. zwrócą się do ModelWord.pl o udostępnienie danych Użytkownika, w szczególności na potrzeby prowadzonych postępowań cywilnych lub karnych.

§ 17 Odpowiedzialność za Treści Użytkownika

ModelWord.pl nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika zamieszczone w Serwisie, pod warunkiem że ModelWord.pl:

 • nie ma faktycznej wiedzy o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Użytkownika, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych – nie wie o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Użytkownika; lub
 • podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych Treści Użytkownika, gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość.

§ 18 Zmiana warunków korzystania z usług

 1. ModelWord.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w takich przypadkach, jak:
  • zmiana warunków świadczenia Usług;
  • konieczność dostosowania Regulaminu do zmian prawnych;
  • konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, wyroku lub innego orzeczenia właściwego sądu lub organu państwowego;
  • konieczność spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ModelWord.pl;
  • zmiany redakcyjne.
 2. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
 3. Zmiany Regulaminu są publikowane w Serwisie, a ponadto Użytkownik jest powiadamiany o planowanej zmianie treści Regulaminu drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail (o ile ModelWord.pl posiada adres e-mail Użytkownika).
 4. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w dacie wskazanej w zawiadomieniu o zmianie Regulaminu, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni od powiadomienia, o którym mowa w ust. 3.
 5. W przypadku, gdy zmiana Regulaminu prowadzi do istotnych zmian warunków korzystania z Serwisu, w tym istotnie wpływa na prawa lub obowiązki Użytkownika, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę, która ma być wykonywana również po zmianie Regulaminu, do czasu planowanego wejścia w życie zmian. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Użytkownika.

§ 19 Pozostałe postanowienia

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.
 2. Użytkownicy, którzy posiadają konto w Serwisie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2024
 4. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

©2024 DexterLab

Kontakt

Nie ma nas teraz w pobliżu. Możesz jednak wysłać nam e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Wysyłanie

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?

Create Account