Go back


Regulamin Serwisu
**Regulamin serwisu modelarskiego ModelWorld.pl** Dzień dobry! Poniżej znajdziesz regulamin serwisu internetowego Model World  w którym zawarte zostały informacje o świadczeniu za pośrednictwem tego serwisu usług drogą elektroniczną. Serwis należy do Paweł Domański W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail [[email protected]](mailto:[email protected]) Pozdrawiamy i życzymy udanego korzystania z serwisu\ Zespół serwisu ModelWorld.pl **§ 1** **Definicje** Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 1)     **Administrator** – Paweł Domański 2)     **Regulamin** – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem [Regulamin serwisu](https://modelworld.pl/index.php?r=legal%2Fpage%2Fview&pageKey=terms) 3)     **Serwis** – serwis internetowy dostępny pod adresem [https://modelworld.pl,](https://modelworld.pl,) 4)     **Użytkownik** – podmiot korzystający z Serwisu. **§ 2** **Postanowienia wstępne** 1\.     Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnianiu Użytkownikom możliwości: 1)     przeglądania zawartości Serwisu, 2)     pobrania materiałów dodatkowych na dysk komputera lub do pamięci urządzenia, 3)     zapisania się do newslettera, 4)     założenia konta użytkownika. 2\.     Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika. 3\.     Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:  1)     dostęp do Internetu, 2)     standardowy system operacyjny, 3)     standardowa przeglądarka internetowa, 4)     posiadanie aktywnego adresu e-mail – w celu rejestracji konta użytkownika. 4\.     Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie. 5\.     Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych, ale w celu założenia konta użytkownika lub skorzystania z formularza kontaktowego wymagane jest podanie określonych danych osobowych. Zasady postępowania z danymi osobowymi zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem [Polityka prywatności](https://modelworld.pl/index.php?r=legal%2Fpage%2Fview&pageKey=privacy) 6\.     Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne. 7\.     W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 8\.     Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu. **§ 3** **Zawartość Serwisu** 1\.     Zawartość Serwisu tworzą materiały tekstowe, graficzne, zdjęciowe oraz audio-wizualne. 2\.     Zawartość Serwisu dostępna jest publicznie dla wszystkich Użytkowników. 3\.     W Serwisie mogą być zawarte hiperłącza przekierowujące Użytkownika na strony zewnętrzne, w szczególności na strony sklepu Administratora, za pośrednictwem którego możliwy jest zakup produktów z oferty Administratora. 4\.     Zawartość Serwisu objęta jest ochroną prawno-autorską. Rozpowszechnianie treści dostępnych w Serwisie bez uprzedniej zgody podmiotów uprawnionych może stanowić naruszenie praw autorskich i skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 5\.     Na zawartość Serwisu składają się również formularze, które pozwalają skontaktować się z Administratorem lub poprosić o kontakt ze strony Administratora. **§ 4** **Materiały dodatkowe** 1\.     Za pośrednictwem Serwisu Administrator może udostępniać Użytkownikowi do pobrania dodatkowe materiały, takie jak teksty, grafiki, zdjęcia, nagrania dźwiękowe, materiały audiowizualne. 2\.     Dodatkowe materiały mogą być dostępne do pobrania w różnych miejscach Serwisu. Materiały mogą być rozpowszechnianie jako pojedyncze pliki lub archiwa .zip lub .rar.   3\.     Część materiałów dodatkowych może być dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników, tj. tych, którzy posiadają konto w Serwisie.   **§ 5** **Newsletter** 1\.     Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może zapisać się do newslettera, zaznaczając stosownej treści checkbox w ramach formularza założenia konta użytkownika. 2\.     Newsletter polega na przesyłaniu na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach Administratora. Użytkownik może również wyrazić dodatkową zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących partnerów biznesowych Administratora. 3\.     Na podstawie danych podanych przez Użytkownika w formularzu założenia konta, Administrator może personalizować treść wiadomości wysyłanych do Użytkownika w ramach newslettera. 4\.     Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w specjalny link znajdujący się w każdej wiadomości wysłanej w ramach newslettera lub kierując stosowne żądanie do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej.  **§ 6** **Konto użytkownika** 1\.     Użytkownik może założyć w Serwisie konto. 2\.     W celu założenia konta, Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny, podając dane niezbędne do założenia konta oraz składając stosowne oświadczenia z wykorzystaniem mechanizmu checkboxów. 3\.     Po prawidłowym wypełnieniu formularza i przesłaniu go z wykorzystaniem automatycznego mechanizmu Serwisu, Użytkownikowi zostanie wyświetlone potwierdzenie założenia konta. Z tą chwilą umowę o prowadzenie konta uważa się za zawartą pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem. 4\.     Umowa o prowadzenie konta jest nieodpłatna i zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron bez zachowania terminu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy skutkuje usunięciem konta. Zgłoszenie żądania usunięcia konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy. 5\.     Użytkownik uzyskuje dostęp do konta poprzez zalogowanie z wykorzystaniem adresu e-mail oraz hasła podanych w ramach formularza rejestracyjnego. Hasło może być w każdej chwili zmienione przez Użytkownika. 6\.     W ramach konta Użytkownik może modyfikować swoje dane przypisane do Konta, wybrać swojego reprezentanta oraz pobierać dodatkowe materiały dostępne tylko dla zarejestrowanych Użytkowników. 7\.     Uzytkownik nie może publikować danych które nosi znamiona przestępstwa. 8\.     Dane udostępniane muszą pochodzić z legalnych źródeł. **§ 7** **Licencje** 1\.     Użytkownik posiada prawa własności intelektualnej (prawa autorskie lub znaki towarowe) do wszelkich treści, które tworzy lub udostępnia na ModelWorld których korzysta. Żadne postanowienie niniejszego Regulaminu nie pozbawia użytkownika praw do jego własnych treści. Użytkownik może udostępniać swoje treści dowolnej osobie i w dowolnym momencie. Szczególnie w przypadku udostępniania, publikacji lub przesyłania treści objętych prawami własności intelektualnej w naszym serwisie, użytkownik udziela nam licencji niewyłącznej, przenoszalnej, obejmującej prawo do udzielania sublicencji, bezpłatnej i globalnej do korzystania, wykorzystywania, rozpowszechniania, modyfikowania, uruchamiania, zwielokrotniania, publicznego odtwarzanie lub wyświetlania, tłumaczenia i wykonywanie praw zależnych (zgodnie z wybranymi przez użytkownika ustawieniami prywatności). 2\.     Użytkownik może usunąć poszczególne elementy treści lub wszystkie treści jednocześnie, usuwając swoje konto. **§ 8** **Reklamacje** 1\.     Użytkownik może składać reklamacje w związku z korzystaniem z Serwisu. 2\.     Reklamacja powinna zawierać: 1)     oznaczenie Użytkownika, 2)     przedmiot reklamacji, 3)     okoliczności uzasadniające reklamację, 4)     żądanie Użytkownika w związku z reklamacją. 3\.     Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora, tj. [[email protected]](mailto:[email protected]) 4\.     Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji Administratorowi. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Użytkownika w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu reklamacja. **§ 9** **Dane osobowe i pliki cookies** 1\.     Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator. 2\.     Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną. 1\.     Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach Serwisu opisane są w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem [https://modelworld.pl/index.php?r=legal%2Fpage%2Fview&pageKey=privacy](https://modelworld.pl/index.php?r=legal%2Fpage%2Fview&pageKey=privacy) 3\.       **§ 10** **Odpowiedzialność Administratora** 1\.     Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis dostępny był dla Użytkownika bez przerw i zakłóceń. 2\.     Administrator nie jest jednak w stanie zagwarantować, że Serwis będzie dostępny dla Użytkownika bez przerw i zakłóceń, w szczególności ze względu na konieczne prace techniczne lub modernizacyjne. W związku z tym, Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w dostępności Serwisu, w szczególności ze względu na konieczne do przeprowadzenia prace techniczne lub modernizacyjne. 3\.     Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiejkolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w związku z przerwami w dostępności Serwisu. 4\.     Administrator może podjąć decyzję o zakończeniu działalności w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn bez konieczności tłumaczenia tych przyczyn Użytkownikowi. W takiej sytuacji, Administrator powiadomi o swojej decyzji Użytkownika. 5\.     Administrator serwisu może bez podania powodu na skasowanie konta użytkownika. **§ 11** **Pozostałe postanowienia** 1\.     Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. 2\.     Użytkownicy, którzy posiadają konto w Serwisie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta. 3\.     Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2022 roku


Powered by HumHub